W co wierzymy

Wyznanie wiary

  1. Bóg jest jedynym, prawdziwym, żywym Bogiem, istniejącym odwiecznie w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty; jest On Duchem, nieskończonym, wiecznym, niezmiennym w swojej miłości, miłosierdziu, mocy, mądrości i sprawiedliwości. (Iz 45:22; Ps 90:2; J 4:24; 2 Kor 13:14).

  2. Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym; stał się człowiekiem, rodząc się z dziewicy; jest On doskonały zarówno w swojej boskości, jak i w swoim człowieczeństwie; z własnej woli oddał swoje życie jako doskonałą i w pełni wystarczającą ofiarę zastępczą za grzechy ludzi; dzięki Jego odkupieńczej śmierci człowiek może być wolny od kary, poczucia winy oraz skutków grzechu; powstał z martwych w swoim fizycznym, uwielbionym ciele, w którym obecnie zasiada w Niebie, wstawiając się za wierzącymi; przyjdzie ponownie w swoim uwielbionym ciele, aby ustanowić swoje królestwo. (Mt 1:18-25; J 1:14; Kol 1:13-18; 1 P 2:24; Łk 24; Hbr 4:14; Mt 25:31-46).

  3. Duch Święty jest równy Bogu Ojcu i Bogu Synowi w każdym atrybucie boskości; dokonuje On cudu nowego narodzenia w tych, którzy przyjmują Chrystusa jako Zbawiciela, i obecnie zamieszkuje wierzących; pieczętuje ich do dnia odkupienia; wyposaża ich do służby i udziela darów łaski (charyzmatów) ku zbudowaniu Ciała Chrystusa. (Ef 4:30; 1 Kor 6:19, 12:4.7.12-13; Dz 1:5; Tt 3:5).

  4. Prawda jest absolutna i obiektywna. Odkupieńcza prawda ukazana jest w Pismach Starego i Nowego Testamentu, które stanowią spisane objawienie Boga dla człowieka, natchnione i bezbłędne w oryginalnych manuskryptach. Biblia stanowi nadrzędny i ostateczny autorytet we wszystkich kwestiach wiary i jej praktykowania. (Mt 5:18; 2 Tm 3:15-17; 2 P 1:20-21).

  5. Kościół to zjednoczone Ciało Chrystusa na ziemi, które istnieje w celach: społeczności, wzajemnego zbudowania oraz głoszenia Ewangelii wszystkim narodom przez chrześcijańskie życie i świadectwo. (Mt 28:19-20; Dz 1:6-8, 2:41-42; 1 Kor 12:13).

  6. Człowiek został stworzony na obraz Boga, ale w wyniku grzechu Adama został oddzielony od Boga i skazany na wieczne potępienie. Jedynym lekarstwem na ludzki stan jest zbawienie przez osobistą wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. (J 3:15-18; Ef 1:7; Rz 10:9-10).

  7. Istnieją skończone, nadprzyrodzone istoty, takie jak anioły, upadłe anioły i demony. Szatan, przywódca upadłych aniołów, jest otwartym i zdeklarowanym wrogiem Boga i człowieka, i skazany jest na jezioro ognia. (Hbr 1:4-14; Jud 6; Mt 25:41; Obj 20:10).

  8. Nastąpi zmartwychwstanie w ciele zarówno zbawionych, jak i zgubionych; jedni są zbawieni ku życiu wiecznemu, drudzy – zgubieni ku wiecznemu potępieniu. (1 Kor 15; Dn 12:1-2; J 5:28-29; 2 Tes 1:7; Mt 5:1-10).